x

Regulamin

Regulamin wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek przez firmę SELENDO.

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMĘ SELENDO

 1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PRZEZ FIRMĘ SELENDO USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU , PRZEWOZU I DORĘCZANIA PRZESYŁEK NA RZECZ SWOICH KLIENTÓW.

 2. SŁOWA UŻYTE W REGULAMINIE OZNACZAJĄ :

  PRZESYŁKA - PACZKA , PAKUNEK ,KOPERTY,POJEMNIKI, WORKI,ROWERY,SAMOCHODY I INNE PRZEWOŻONE I DORĘCZANE W RAMACH JEDNEGO LISTU PRZEWOZOWEGO

  LIST PRZEWOZOWY-DOKUMENT STANOWIĄCY DOWÓD ZAWARCIA UMOWY

  NADAWCA - PODMIOT WYSYŁAJĄCY PRZESYŁKĘ ODBIORCY

  ODBIORCA - OSOBA FIZYCZNA , PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYMIENIONA PRZEZ NADAWCĘ JAKO ODBIORCA RZESYŁKI

  ZLECENIODAWCA - PODMIOT KTÓRY ZLECA FIRMIE SELENDO WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ ; ZLECENIODAWCĄ MOŻE BYĆ NADAWCA , ODBIORCA LU OSOBA TRZECIA

  ZLECENIOBIORCA - FIRMA WYKONUJĄCA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ

  PŁATNIK - PŁATNIKIEM MOŻE BYĆ NADAWCA , ODBIORCA LUB ZLECENIODAWCA ; W ZALEŻNOŚCI OD UMOWY

 3. FIRMA SELENDO WYKONUJE USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ , JAKĄ JEST DORĘCZENIE / ODBIERANIE PACZEK SAMODZIELNIE LUB PRZY POMOCY PRZEWOŹNIKÓW TRZECICH , FIRM ZEWNĘTRZNYCH Z KTÓRYMI FIRMA MA PODPISANĄ STOSOWNĄ UMOWĘ HANDLOWĄ.ZA DZIAŁANIA PRZEWOŹNIKÓW TRZECICH ZLECENIOBIORCA ODPOWIADA WOBEC ZLECENIODAWCY JAK ZA DZIAŁANIE WŁASNE.

 4. PRZESYŁKA PO TELEFONICZNYM LUB ELEKTRONICZNYM ZGŁOSZENIU NA OFICJALNEJ STRONIE FIRMY SELENDO ORAZ ZATWIERDZENIU PRZEZ PRACOWNIKA FIRMY SELENDO JEST ODBIERANA SPOD WSKAZANEGO ADRESU W DANEJ MIEJSCOWOŚCI.

  ZLECENIODAWCA ZGŁASZAJĄC ODBIÓR PRZESYŁKI POTWIERDZA ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

  CZAS DOSTAWY PRZESYŁKI WYNOSI DO 4-6 DNI ROBOCZYCH

  W  PRZYPADKU GDY ODBIORCA ODMÓWI PRZYJĘCIA PRZESYŁKI JEST ONA ZWRACANA NADAWCY.KOSZTY PRZEWOZU ( W OBIE STRONY ) PONOSI NADAWCA

  W PRZYPADKU WYKONYWANIA USŁUGI PRZEWOZU PRZESYŁEK NA ZLECENIE ZLECENIODAWCY I NA JEGO KOSZT, W RAZIE ODMOWY UISZCZENIA NALEŻNOŚCI NA RZECZ FIRMY SELENDO PRZEZ ZLECENIODAWCĘ DO JEGO ZAPŁATY ZOBOWIĄZANY JEST NADAWCA.

  ZA ODMOWĘ PRZYJĘCIA PRZESYŁKI UWAŻANA JEST TAKŻE ODMOWA UISZCZENIA JAKICHKOLWIEK NALEŻNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 5. NADAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ FIRMIR SELENDO PRZESYŁKĘ W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM JEJ PRAWIDŁOWY PRZEWÓZ I WYDANIE BEZ UBYTKU I USZKODZENIA

  RZECZY ,KTÓRE ZE WZGLĘDU NA ICH WŁAŚCIWOŚCI WYMAGAJĄ OPAKOWANIA , NADAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ FIRMIE SELENDO W OPAKOWANIU , KTÓRE POWINNO MIĘDZY INNYMI :

  BYĆ ZAMKNIĘTE I ZABEZPIECZONE SKUTECZNYM ŚRODKIEM TAKIM JAK TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, PLOMBY CZY PIECZĘCI LAKOWE ; BYĆ ODPOWIEDNIO WYTRZYMAŁE ;UNIEMOŻLIWIAĆ DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI BEZ POZOSTAWIANIA WIDOCZNYCH ŚLADÓW;BYĆ OPISANE GDY WYMAGAJĄ TEGO WŁAŚCIWOŚCI LUB ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI , POPRZEZ OZNAKOWANIE NP. "GÓRA/DÓŁ" LUB " UWAGA SZKŁO ".W OPAKOWANIU PRZESYŁKI NIE WOLNO STOSOWAĆ ZABEZPIECZEŃ MOGĄCYCH USZKODZIĆ TĘ LUB INNE PRZEWOZONE PRZESYŁKI

  OPAKOWANIE WLICZA SIĘ DO MASY PRZESYŁKI

 6. KAŻDA PRZESYŁKA POWINNA BYĆ OPATRZONA W DANE ODBIORCY :

  - IMIĘ I NAZWISKO

  - ULICĘ I NUMER DOMU

  - KOD POCZTOWY

  - MIEJSCOWOŚĆ

  - TELEFON KONTAKTOWY

 7. - Z PRZEWOZU WYKLUCZONE SĄ PRZESYŁKI ZAWIERAJĄCE :

  - ARTYKUŁY AKCYZOWE ( ALKOHOL , PAPIEROSY , TYTOŃ ITP )

  - LEKI , SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE , NARKOTYKI , STERYDY ITP

  - ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ LUB INNE ARTYKUŁY WYMAGAJĄCE SPECJALNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU

  - ROŚLINY ŻYWE I ZWIERZĘTA

  - ZWŁOKI , SZCZĄTKI LUDZKIE I ZWIERZĘCE

  - DZIEŁA SZTUKI I ANTYKI

  - KAMIENIE I METALE SZLACHETNE

  - GOTÓWKA , WALUTY , ZBYWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE  ,CERTYFIKATY ITP

  - MATERIAŁY , KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SWOJE WŁAŚCIWOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄ PRZEWÓZ PRZY UŻYCIU   POSIADANYCH ŚRODKÓW I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH

  - RZECZY NIEBEZPIECZNE LUB MOGĄCE WYRZĄDZIĆ SZKODĘ OSOBOM TRZECIM LUB MIENIU , W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI : MATERIAŁY ŁATWOPALNE , WYBUCHOWE LUB RADIOAKTYWNE , SUBSTANCJE ŻRĄCE LUB CUCHNĄCE , BROŃ ,AMUNICJĘ

  - ARTYKUŁY PODEJRZANE I NIEWIADOMEGO POCHODZENIA ( NP. Z KRADZIEŻY )

  - INNE MATERIAŁY , KTÓRYCH PRZEWÓZ JEST ZAKAZANY Z MOCY OGÓLNYCH PRZEPISÓW PRAWA

  W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ NADAWCĘ POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ SELENDO MOŻE :

  ODESŁAĆ NA KOSZT NADAWCY RZECZY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU

  NAŁOŻYĆ NA NADAWCĘ LUB ODBIORCĘ KARĘ UMOWNĄ W WYSOKOŚCI PIĘCIOKROTNEJ KWOTY NALEŻNEJ SELENDO Z TYTUŁU WYKONANIA USŁUGI

  SKONFISKOWAĆ NIEDOZWOLONE PRZEDMIOTY

  SELENDO MOŻE ODMÓWIĆ WYKONANIA USŁUGI BEZ PODANIA PRZYCZYNY ORAZ W PRZYPADKU :

  CZASOPRZESTRZENNEJ NIEMOŻNOŚCI JEJ WYKONANIA

  NIEWŁAŚCIWEGO ZABEZPIECZENIA PRZESYŁKI PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

  GDY ISTNIEJE UZASADNIONE PODEJRZENIE  ,IŻ , DEKLARACJA ZAWARTOŚCI I/LUB JEGO WAGI NIE ZGADZA SIĘ ZE STANEM FAKTYCZNYM ( NIE NADAJE SIĘ DO PRZEWOZU )

  NIEBEZPIECZNE W ROZUMIENIU ODRĘBNYCH PRZEPISÓW W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI : MATERIAŁY ŁATWOPALNE I WYBUCHOWE LUB RADIOAKTYWNE , SUBSTANCJE ŻRĄCE LUB CUCHNĄCE , BROŃ ,AMUNICJĘ

  MA PRAWO DO ODMOWY PRZYJĘCIA PRZESYŁKI , JEŚLI NADAWCA LUB ODBIORCA PRZESYŁKI ZNAJDUJE SIĘ W REJONIE STALE LUB CZASOWO WYŁĄCZONYM Z OBSŁUGI

  FIRMA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SPRAWDZENIA ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI

 8. OPŁATĘ ZA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ UISZCZA SIĘ W FORMIE GOTÓWKI LUB PRZELEWU

  WYSOKOŚĆ OPŁAT REGULUJE AKTUALNY CENNIK DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ

  OPŁATA POBIERANA JEST OD KAŻDEJ POJEDYŃCZEJ PRZESYŁKI

 9. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB UBYTKU PRZESYŁKI PRZEDSTAWICIEL SELENDO OBOWIĄZANY JEST SPISAĆ PROTOKÓŁ W OBECNOŚCI ODBIORCY , W KTÓRYM UJĘTA BĘDZIE DATA I GODZINA DORĘCZENIA ORAZ OPIS USZKODZENIA LUB UBYTKU PRZESYŁKI.PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY PROTOKÓŁ ( PODPISANY PRZEZ ODBIORCĘ ) JEST PODSTAWĄ DO PRZYJĘCIA REKLAMACJI

  WSKUTEK PRZYJĘCIA PRZEZ ODBIORCĘ PRZESYŁKI BEZ ZASTRZEŻEŃ WYGASAJĄ WSZELKIE ROSZCZENIA PRZECIWKO SELENDO

  SELENDO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDYNIE ZA ZAWINIONE USZKODZENIE , UTRATĘ LUB UBYTEK PRZESYŁKI W OKRESIE OD JEJ PRZYJĘCIA OD NADAWCY DO MOMENTU WYDANIA ODBIORCY

  SELENDO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZĄ JEDYNIE ZA RZECZYWISTE STRATY ZWIĄZANE Z UTRATĄ , UBYTKIEM LUB USZKODZENIEM PRZESYŁKI

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SELENDO NIE OBEJMUJE SZKÓD Z TYTUŁU NIE WYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI , POLEGAJĄCEJ NA UTRACIE KORZYŚCI, ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, ZARÓWNO W STOSUNKU DO NADAWCY JAK I OSÓB TRZECICH

  W PRZYPADKU UTRATY , UBYTKU LUB USZKODZENIA PRZESYŁKI SELENDO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA KOSZTU ZWIĄZANE Z ODKUPIENIEM LUB NAPRAWĄ PRZESYŁKI , NIE WIĘCEJ NIŻ DO KWOTY STANOWIĄCEJ GÓRNĄ GRANICĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 500 PLN

 10. KLIENT UPRAWNIONY JEST DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM , BĄDŹ ZAGINIĘCIEM PRZESYŁKI.FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE WYNIKŁE Z NIEPRAWIDŁOWEGO ZAPAKOWNAI I ZABEZPIECZENIA PRZESYŁKI

  REKLAMACJA POWINNA BYĆ ROZPATRZONA W TERMINIE 3 MIESIĘCY LICZĄC OD DNIA WNIESIENIA PRAWIDŁOWEJ REKLAMACJI

  ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE POWINNO ZAWIERAĆ :

  - NAZWĘ LUB NAZWISKO I ADRES REKLAMUJĄCEGO

  - KOPIĘ LISTU PRZEWOZOWEGO I NUMER PRZESYŁKI

  - KWOTĘ ROSZCZENIA

  - PODPIS REKLAMUJĄCEGO LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ Z ZAŁĄCZONYM PEŁNOMOCNICTWEM

  PO ROZPATRZENIU REKLKAMACJI SELENDO POWIADAMIA PISEMNIE REKLAMJĄCEGO O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA REKLAMACJI , EWENTUALNYM ODSZKODOWANIU ORAZ TERMINIE I SPOSOBIE PRZEKAZANIA NALEŻNOŚCI

  REKLAMACJE ZGŁOSZONE PO TERMINIE LUB REKLAMACJE WNIESIONE PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ TRAKTUJE SIĘ JAK NIE WNIESIONE

 11. INDYWIDUALNE UMOWY Z KLIENTAMI MOGĄ ZAWIERAĆ ODMIENNE POSTANOWIENIA OD POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE. W TAKIM PRZYPADKU POSTANOWIENIA REGULAMINU MAJĄ ZASTOSOWANIE , O ILE POSTANOWIENIA UMOWY NIE REGULUJĄ POSZCZEGÓLNYCH SPRAW INACZEJ.