x

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Danych osobowych Użytkowników, w tym Usługobiorców, na rzecz których Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Selendo Magdalena Tkacz  adres: ul. Zakopiańska 20, 78-500 Drawsko Pomorskie ,  NIP 253 002 26 02 REGON 320846321 świadcząca usługi przewozu osób i paczek - strona internetowa www.przewozybusami.com zwana dalej usługodawcą .

Usługodawca zbiera dane osobowe Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.

W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Usługobiorcą, tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres korespondencyjny, jak również numer telefonu.

1.  Cel zbierania danych

1) Wszelkie Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182 ze zm.).

2) Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu realizacji bezpośredniego marketingu własnych towarów i usług oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

3)  Usługodawca przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 455 ze zm.). Przetwarzanie Danych osobowych następuje w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

2.   Prawo dostępu

1) Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

3)  Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy.

4) Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3.  Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

4.   Mechanizm cookies

1)  Strona internetowa Usługodawcy używa plików tekstowych zwanych Cookies.

2)  Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

3) W celu korzystania ze Strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej Usługodawcy.

4)  Cookies nie służą do gromadzenia Danych osobowych.

5) Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

6) Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Usługodawca oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

7)  W reklamach zamieszczanych w Serwisie Usługodawcy mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

8) W ramach Strony internetowej Usługodawcy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Strony internetowej Usługodawcy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie internetowej  Usługodawcy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługodawcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

9)  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

10) Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

5.  Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej Usługodawcy.

6.   Dostęp do danych osób trzecich

1)  Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony internetowej Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3) Dane osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom dokonującym rejestracji domen w celu świadczenia usług polegających na rejestracji domen.

7.   Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

8.   Wyłączenie odpowiedzialności

1) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronach Strony internetowej Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2) Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony internetowej Usługodawcy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

9.   Kontakt z nami

 Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Drawsko Pom . 01.10.2015